စင်ကာပူန ိုင်ငံ ဆ ိုက်ရ ာက်ကဒ်ပပာြာ

စင်ကာပူန ိုင်ငံ ဆ ိုက်ရ ာက်ကဒ်ပပာြား (SG Arrival Card) သည် COVID-19 ကပ်ရ ောဂါ ဖြစ်ပွောွားမှုရ ကောင ် စင်ကောပူန ိုင်ငံတွင်
ဗ ိုင်ွား ပ်စ် ဆက်လက် ဖပန ်ပွောွားမှုမဖြစ်ရအောင် တောွားဆ ွား န် ည် ွ ယ်သည ် ရ ောဂါကောကွယ်ရ ွား နည်ွားလမ်ွားတစ်ခို အရနနှင ်
စတင်အသံိုွားဖပြုခသည ် ကျန်ွားမောရ ွား ဆ ိုင် ော အရထောက်အထောွား တစ်ခို ဖြစ်ပါသည်။ SGAC က ို ယခင်ကအသံိုွား ဖပြုခရသော
ကျန်ွားမောရ ွား ကဒ်ဖပောွား စော ွ က်က ို အစောွားထ ိုွား န် စတင်အသံိုွားဖပြုခပါသည်။
စင်ကောပူန ိုင်ငံ ဆ ိုက်ရ ောက်ကဒ်ဖပောွားသည် စင်ကောပူန ိုင်ငံသ ို လောရ ောက်လည်ပတ်လ ိုသည ် န ိုင်ငံအောွားလံိုွားမှ န ိုင်ငံသောွားမျောွားအတွက်
မဖြစ်မရနလ ိုအပ်သည ် တောဝန်တစ်ခို ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခိုတည်ွားရသော ခခွင်ွားချက်မှော ရဖမဖပင် အဝင်ဂတ်မျောွားမှတ စ်ဆင ် စင်ကောပူ
န ိုင်ငံသ ို ရ ောက်လောသည ် ကောကွယ်ရဆွား ထ ိုွားထောွားသူမျောွားနှင ် ဖပည်ဝင်ခွင ် စစ်ရဆွားမှု မလ ိုအပ်ဘ ခွား စဉ် အကူွားအရဖပောင်ွား
ည် ွ ယ်ချက်ဖြင ် စင်ကောပူန ိုင်ငံသ ို ခွား သွောွားလောသူမျောွား ဖြစ်ပါသည်။
ခွား သွောွားမျောွားသည် စင်ကာပူန ိုင်ငံ ဆ ိုက်ရ ာက်ကဒ်ပပာြားက ို အွန်လ ိုင်ြားမှအပပြားအစြား ရလ ာက်ထာြားန ိုင်ပါသည်။ ရလ ောက်လောပံိုစံ
ဖြည ်ဖခင်ွား၊ ရတောင်ွားဆ ိုရသော စော ွ က်စောတမ်ွားမျောွားက ို ပူွားတွရပွားပ ိုဖခင်ွား၊ ဝန်ရဆောင်ခ ရပွားရချဖခင်ွားတ ို ဖပြုလိုပ် န် လ ိုအပ်ပါသည်။
ထ ိုရနောက် အတည်ဖပြုချက်က ို ရလ ောက်ထောွားသူ၏ အ ွားရမွားလ်လပ်စောသ ို PDF ြ ိုင်အဖြစ် ရပွားပ ိုလ ိုက်ပါသည်။
နယ်စပ်မျောွားတွင် ခွား သွောွားမျောွားက စင်ကောပူန ိုင်ငံသ ို ရ ောက် ှ လောရသောအခါ သူတ ို၏ သက်တမ်ွားမကိုန်ရသွားရသော ပတ်စ်ပ ို၊
ဝယ်ယူထောွား ရသော လက်မှတ်၊ ဖပည်ဝင်ခွင ် ဗဇောနှင ် အသောွားဝါရ ောဂါ ကောကွယ်ရဆွား လက်မှတ်တ ိုက ို တင်ဖပ န် လ ိုပါသည်။
စင်ကောပူန ိုင်ငံ ဆ ိုက်ရ ောက်ကဒ်ဖပောွားက ို ပတ်စ်ပ ိုနှင ် ချတ်ဆက်ထောွားရသော်လည်ွား အချ ြုျို့ကစစ ပ်မျောွားအတွက် အသင ်ဖြစ်ရအောင်
ြိုန်ွားထတွင် သမ်ွားထောွားလ င် ပ ိုရကောင်ွားပါသည်။
စင်ကောပူန ိုင်ငံ အလက်ထ ွ န်ွားနစ် ဆ ိုက်ရ ောက်ကဒ်ဖပောွားက ို စင်ကောပူန ိုင်ငံသ ို မရ ောက် ှ မ ၃ က်ကက ြိုတင်၍ တင် သွင်ြား မည်ဖြစ်ပပ ွား
ဤကဒ်ဖပောွား ဖြင ် န ိုင်ငံအတွင်ွားသ ို တစ်ကကမ်သော ဝင်ရ ောက်ခွင ်ှ ပါသည်။
စင်ကာပူန ိုင်ငံ ဆ ိုက်ရ ာက်ကဒ်ပပာြားသည် ဗဇာ မဟိုတ်သည်က ို သတဖပြုပါ။ ဗဇော ကင်ွားလွတ်ခွင ် မ ှ ရသော န ိုင်ငံသောွားမျောွားသည်
စင်ကောပူန ိုင်ငံသ ို ဝင်ရ ောက် န် ဗဇောနှင ် ကျန်ွားမောရ ွား အရထောက်အထောွား ကဒ်ဖပောွား နှစ်ခိုစလံိုွားှ ပါမည်။
အရ ြားတကကြား အသရပြားချက်- ကပ်ရ ောဂါ ပပ ွားဆံိုွားသွောွားပပ ဖြစ်ရသော်လည်ွား စင်ကောပူအစ ိုွား သည် SGAC က ို တင်ဖပ န်
သတ်မှတ်ချက်အောွား မပယ်ြျက်ထောွားရသွားပါ။
သင်၏ SGAC ကို ကျွန်ုပ်တို့၏ဝဘ်ဆိုဒ်မှတစ်ဆင့် တင်သွင်းပြီး စင်္ကာပူသို့ရောက်ရှိချိန်တွင် မလိုအပ်သောအခက်အခဲများကို ရှောင်ရှားပါ။

arrival card singapore

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြား လျှောက်ထားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြား လျှောက်ထားခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် လွယ်ကူပြီး မိနစ်ပိုင်းလောက်နှင့် ပြီးစီးနိုင်ပါသည်။ သင်ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းများမှာ-

 1. ၁။ လျှောက်လွှာပုံစံကို ဖြည့်ပါ။ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားအတွက် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်၊ ဆက်သွယ်ရန်အချက်အလက်၊ ခရီးသွားလာမှုနှင့် ကျန်းမာရေး အချက်အလက်များကို မျှဝေရန် လိုပါသည်။
 2. ၂။ လိုအပ်သော စာရွက်စာတမ်းများကို အွန်လိုင်းတင်ပါ။
 3. ၃။ ဝန်ဆောင်ခ ပေးချေပါ။ ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးသည့် ငွေပေးချေမှု နည်းလမ်းအားလုံးသည် လုံခြုံသောကြောင့် PayPal နှင့် ဘဏ်ကဒ်/အကြွေးဝယ်ကဒ် အပါအဝင် နှစ်သက်ရာတစ်ခုခုကို ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
 4. ၄။ သင့်အီးမေးလ် အကောင့်ကို ပုံမှန် စစ်ဆေးပါ။ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားကို အတည်ပြုပြီးပါက အီးမေးလ်လိပ်စာအတိုင်း ပေးပို့ပါမည်။

အတည်ပြုချက်သည် PDF ဖိုင်အနေနှင့် ရောက်လာပါမည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားသည် လျှောက်ထားသူ၏ ပတ်စ်ပို့နှင့် အီလက်ထရွန်းနစ်နည်းဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားရာ ပရင့်ထုတ်စရာ မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြား စာရွက်စာတမ်းကို သင့်ဖုန်းထဲတွင် သိမ်းထားရန် ကျွန်ုပ်တို့ အကြံပြုထောက်ခံပါသည်။

စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားကို ဖြည့်စွက်ရန် သတ်မှတ်ချက်များ

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားဖြင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ အလည်လာရန် စီစဉ်ထားပါက အောက်ပါ သတ်မှတ်ချက် အချို့ကို ပြည့်စုံအောင် ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်-

 1. ၁။ သတ်မှတ်ထားသော အောက်ပါ စာရွက်စာတမ်းများကို ပူးတွဲပေးပို့ကာ နည်းပညာ သတ်မှတ်ချက်များနှင့် ကိုက်ညီဖို့ လိုပါသည်-
  • • သက်တမ်းမကုန်သေးသော ပတ်စ်ပို့ ရှိရမည် (စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိရန် စီစဉ်ထားသည့် နေ့မှ ၆ လအတွင်း သက်တမ်းမကုန်ဆုံးစေရပါ)
  • • တည်ငြိမ်သော အင်တာနက်လိုင်းနှင့်အတူ ကောင်းမွန်သော ကိရိယာတစ်ခု (ဖုန်း၊ လက်ပ်တော့၊ တက်ဘလက် သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာ) ရှိရမည်
  • • အွန်လိုင်းမှ ပေးချေနိုင်မှုနှင့် လုံလောက်သော ငွေကြေး ရှိရန် လိုပါသည်
  • • သင့်အီးမေးလ် အကောင့်သည် အသုံးပြုနေဆဲ ဖြစ်ကာ ဝင်ရောက်နိုင်ရမည်
 2. ၂။ စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားကို အွန်လိုင်းမှ လျှောက်ထားသောအခါ အောက်ပါတို့အပါအဝင် တိကျသော အချက်အလက်များလည်း ပေးရပါမည်-
  • • သင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး အချက်အလက် (အမည်၊ မိသားစုအမည်၊ မွေးနေ့၊ နိုင်ငံသား စသည်)
  • • ခရီးသွားလာမှု အချက်အလက် (ထွက်ခွာသောနေ့နှင့် ဆိုက်ရောက်သောနေ့၊ လေယာဉ်ခရီးစဉ် အချက်အလက်စသည်)
  • • ကျန်းမာ‌ရေး အချက်အလက်
  • • ဆက်သွယ်ရန် အချက်အလက် (သင့်ဖုန်းနံပါတ်နှင့် အီးမေးလ်လိပ်စာ)။
 3. ၃။ အောက်ပါ အဝင်ဂိတ်တစ်ခုခုမှသာလျှင် စင်ကာပူနိုင်ငံထဲသို့ ဝင်ရောက်ရမည်-
  • • စင်ကာပူနိုင်ငံ ချန်ဂီလေဆိပ် SIN
  • • Tuas အဝင်ဂိတ်
  • • Woodlands အဝင်ဂိတ်
  • • Singapore Cruise Centre
  • • Singapore Cruise Centre
  • • Singapore Cruise Centre
  • • Singapore Cruise Centre
 4. ၄။ ဆိုက်ရောက်သည်နှင့် ပြည်ဝင်ခွင့် အရာရှိများက သင့်အား အောက်ပါစာရွက်စာတမ်းများ တင်ပြခိုင်းပါမည်-
  • • သင်၏ သက်တမ်းမကုန်သေးသော ပတ်စ်ပို့
  • • စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာနှင့် (သက်ဆိုင်ပါက) နောက်ထပ်ခရီးစဉ်၏ ပြည်ဝင်ခွင့် ဗီဇာ
  • • (သက်ဆိုင်ပါက) အသားဝါရောဂါ ကာကွယ်ဆေး လက်မှတ်
  • • အသွားအပြန် လက်မှတ် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူထားသော လက်မှတ်
sg arrival card

စင်ကာပူနိုင်ငံအတွက် အီလက်ထရွန်းနစ် ကျန်းမာရေး အထောက်အထား စာရွက်ကို ဘယ်သူတွေ ဖြည့်ရမလဲ

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားသည် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ လာရောက်သည့် ခရီးသွား အမျိုးအစား အားလုံးအတွက် မည်သည့်နိုင်ငံသားပင်ဖြစ်စေ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသည်-

 • • ယာယီခရီးစဉ်ဖြင့် လာသော နိုင်ငံခြားသားများ
 • • မကြာခဏ ခရီးသွားလာသူ အစီအစဉ်၌ စာရင်းသွင်းထားသော ခရီးသွားများ
 • • အလုပ်လုပ်ခွင့်လက်မှတ်၊ ရေရှည် အလည်အပတ် နေထိုင်ခွင့်၊ ကျောင်းသား နေထိုင်ခွင့် လက်မှတ်နှင့် မှီခိုသူ နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် အပါအဝင် ရေရှည် နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများ
 • • အမြဲတမ်း နေထိုင်ခွင့်ရသူများ
 • • စင်ကာပူနိုင်ငံသားများ

သို့သော် ပြည်ဝင်ခွင့် စစ်ဆေးမှု မလိုအပ်သည့် ခရီးစဉ် အကူးအပြောင်း ခရီးသွားများနှင့် စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ မြေပြင် အဝင်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်သော ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသား နေထိုင်သူများအတွက် ခြွင်းချက် ရှိပါသည်။ ၎င်းတို့အား စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြား သတ်မှတ်ချက်မှ ကင်းလွတ်ခွင့်ပေးပါသည်။

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြား လျှောက်လွှာကို ဘယ်တော့ တင်သွင်းရမလဲ

စင်ကာပူနိုင်ငံ အီလက်ထရွန်းနစ် ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားကို စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ စီစဉ်ထားသော ဆိုက်ရောက်မည့်ရက် မတိုင်မီ ၃ ရက်ကြိုတင်၍ လျှောက်ထားရန် လိုပါသည်။

လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန်သည် အချက်များစွာအပေါ် မူတည်ပြီး ထိုအထဲမှတစ်ချက်မှာ ပေးထားသည့် အချက်အလက်များ မှန်ကန်ရေး ဖြစ်ပါသည်။

လျှောက်လွှာထဲရှိ အချက်အလက်များ မှန်ကန်ရန်၊ အသစ်ဖြစ်ရန်နှင့် ပြည့်စုံရန် အထူးအရေးကြီးပါသည်။ အမှားအယွင်းများကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရာတွင် ပြဿနာများနှင့် နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

မှားယွင်းသော သို့မဟုတ် မပြည့်စုံသော အချက်အလက်များ ပေးပါက ဒဏ်ငွေဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် ထောင်ဒဏ်ချမှတ် ခံရခြင်းပင် ဖြစ်စေနိုင်ပါသည်။

အချက်အလက်များ ပြောင်းလဲပါက သို့မဟုတ် လျှောက်လွှာထဲတွင် အမှားပါသည်ကို သင်သိရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ ပံ့ပိုးကူညီရေး အဖွဲ့ကို ဆက်သွယ်ရန် လိုပါသည်။ သင်တင်သွင်းထားသော စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားကို ပယ်ဖျက်ကာ အသစ်တစ်ခု လျှောက်ထားရန် လိုအပ်နိုင်ပါသည်။

singapore arrival card

အမေးများသော မေးခွန်းများ

စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ လာရန် စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားကို ဖြည့်ဖို့ လိုပါသေးသလား။

လိုပါသည်။ သင်က စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ မြေပြင် အဝင်ဂိတ်များမှတစ်ဆင့် ဝင်ရောက်သော ကာကွယ်ဆေးထိုးပြီးသား နေထိုင်သူ သို့မဟုတ် ပြည်ဝင်ခွင့် စစ်ဆေးမှု မလိုအပ်သည့် ခရီးစဉ် အကူးအပြောင်း ခရီးသွားတစ်ဦး မဟုတ်လျှင် လိုပါသည်။ စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ဝင်ရောက်လိုသော နိုင်ငံခြားသား ခရီးသွားများ၊ ရေရှည်နေထိုင်ခွင့်လက်မှတ် ကိုင်ဆောင်သူများ၊ စင်ကာပူ နိုင်ငံသားများနှင့် နေထိုင်ခွင့်ရှိသူများ အပါအဝင် ခရီးသွားအားလုံးသည် စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားကို ဖြည့်ရပါမည်။

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားကို ဘယ်လိုဖြည့်ရမလဲ။

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားကို အွန်လိုင်းမှ ဖြည့်ရန်အတွက် အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာပုံစံသို့ ဝင်ရောက်ပြီး လိုအပ်သော အချက်အလက်အားလုံးကို ဖြည့်စွက်ကာ ဝန်ဆောင်ခ ပေးချေရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့နောက် မှန်ကန်စွာ တင်သွင်းသည့် လျှောက်လွှာအတွက် အတည်ပြုချက်ကို သင့်အီးမေးလ်ထဲသို့ ပေးပို့ပါမည်။ ထိုဖိုင်ကို ကူးယူကာ သင့်ဖုန်းထဲတွင် သိမ်းပြီး စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ အခက်အခဲမရှိ ဝင်ရောက်ရန် ပြလိုက်ပါ။

စင်ကာပူနိုင်ငံ အီလက်ထရွန်းနစ် ကျန်းမာရေး အထောက်အထားကို ဘယ်အချိန် ဖြည့်ရမလဲ။

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြား အွန်လိုင်းလျှောက်လွှာကို စင်ကာပူနိုင်ငံသို့ ခရီးမသွားမီ ၃ ရက်ကြိုတင်၍ လျှောက်ထားရပါမည်။ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု မရှိအောင် သင့်အချက်အလက်များက သင့်လျော်မှန်ကန်ရပါမည်။
ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်သည် 2024 ခုနှစ် ဧပြီလ 30 ရက်နေ့တွင် စင်္ကာပူသို့ ရောက်ရှိရန် စီစဉ်ထားပါက၊ သင်သည် သင်၏ SGAC ကို 28 April 2024 မှ ​​စတင်၍ တင်သွင်းနိုင်ပါသည်။

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားအတွက် ကုန်ကျစရိတ် ဘယ်လောက်လဲ။

ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် စင်ကာပူနိုင်ငံ အီလက်ထရွန်းနစ် ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြားအတွက် ကုန်ကျစရိတ်မှာ ၃၄ ယူရို (34 Euro) ဖြစ်ပါသည်။ ဝန်ဆောင်ခကို ဘဏ်ကဒ်/အကြွေးဝယ်ကဒ်နှင့် PayPal အပါအဝင် ရနိုင်သည့် ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်း တစ်ခုခုဖြင့် ပေးချေနိုင်ပါသည်။

စင်ကာပူနိုင်ငံ ဆိုက်ရောက်ကဒ်ပြား အတည်ပြုချက်ကို ရရှိရန် မည်မျှကြာအောင် စောင့်ဆိုင်းရမလဲ။

တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် မတူညီပါ။ ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချိန် ကွဲပြားခြားနားပါသည်။ သို့သော် သင်အကြာကြီး စောင့်စရာ မလိုပါ။ လျှောက်လွှာအများစုကို နာရီပိုင်းအတွင်း ဆောင်ရွက်ပြီးစီးပါသည်။ လျှောက်လွှာကို မှန်မှန်ကန်ကန် ဖြည့်ခြင်းဖြင့် သင့်ကို လျင်လျင်မြန်မြန် အတည်ပြုပေးရန် အခွင့်အလမ်း ပိုများပါသည်။

SG Arrival Card သည် ဗီဇာဖြစ်ပါသလား။
မရှိ SG Arrival Card သည် စင်ကာပူအတွက် ဗီဇာနှင့် မတူပါ။ အကယ်၍ သင်သည် ဗီဇာကင်းလွတ်ခွင့်မရှိသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပါက၊ သင်သည် သက်ဆိုင်ရာဗီဇာနှင့် SGAC စာရွက်စာတမ်းနှစ်ခုစလုံးကို ရယူရန်လိုအပ်နိုင်သည်။
စာရင်းသွင်းပြီးနောက် SG Arrival Card ကို တည်းဖြတ်နိုင်ပါသလား။
သင်၏ SGAC ကို မဆောင်ရွက်ရသေးဘဲ စင်ကာပူသို့ မရောက်သေးသရွေ့ သင်၏ SGAC ကို တည်းဖြတ်နိုင်ပါသည်။ သင့်လျှောက်လွှာတွင် အပြောင်းအလဲအချို့ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ ချက်ချင်းဆက်သွယ်ပါ။
SG Arrival Card ကို တင်ပြဖို့ မေ့သွားရင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
စင်္ကာပူသို့ မရောက်ရှိမီ ခရီးသွားများအားလုံး SG Arrival Card ကိုဖြည့်သွင်းရန် အထူးအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်ပျက်ကွက်သူများသည် ၎င်းတို့ရောက်ရှိချိန်တွင် SGAC ကိုတင်ပြရန် တောင်းဆိုမည်ဖြစ်ပြီး လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးရှင်းလင်းရေးတွင် မလိုအပ်ဘဲနှောင့်နှေးမှုများဖြစ်စေနိုင်သည်။
SG Arrival Card ကို နှစ်ကြိမ် တင်သွင်းနိုင်ပါသလား။
တစ်ဦးချင်းစီလျှောက်လွှာတစ်ခုလျှင် SGAC ခရီးစဉ် 3 ကြိမ်အထိတင်သွင်းနိုင်သည်။ စင်္ကာပူခရီးစဉ်တိုင်းအတွက် လိုအပ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ဖော်ပြရန် မမေ့ပါနှင့်။